Betingelser & Vilkår

Betingelser & vilkår

Særlige vilkår for spilkontoBetingelser & vilkår

Vilkår og betingelser for brug af tjenester hos TivoliCasino.dk. Sidst opdateret 23. februar 2013

Indledning

Nedenstående generelle vilkår gælder for spillere, der opretter en spilkonto på TivoliCasino.dk (som defineret nedenfor), og/eller ønsker at deltage i spil via TivoliCasino.dk. Disse vilkår og betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og TivoliCasino.dk.

TivoliCasino.dk forbeholder sig til enhver tid og uden forudgående varsel ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt der foretages ændringer, der er bebyrdende for spilleren, vil disse blive varslet over for spilleren (enten ved e-mail eller ved information herom næste gang spilleren tilgår TivoliCasino.dk efter ændringernes foretagelse) og ændringerne vil træde i kraft med min. 1 måneds varsel. Hvis spilleren ikke kan acceptere de pågældende ændringer, må spilleren ophøre med at anvende TivoliCasino.dk. Nederst i Betingelser & vilkår noteres dato for seneste opdatering.

TivoliCasino.dk er ejet af Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København, Danmark, CVR nummer 10404916. For mere information se venligst www.tivoli.dk.

[Tilbage til toppen]

Lovgivning

TivoliCasino.dk’s betingelser reguleres af den danske spillelovgivning, og spiller er uigenkaldeligt underlagt disse betingelser. TivoliCasino.dk opererer i Danmark med licens udstedt af Spillemyndigheden i Danmark d. 8. juni 2012. Spillemyndigheden er ansvarlig for kontrol og udstedelse af licenser til spil i Danmark og er en selvstændig instans under Skat. Spillemyndigheden varetager al kontrol relateret til spil i Danmark. TivoliCasino.dk har licens til at udbyde spil i Danmark og er underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden i Danmark.

[Tilbage til toppen]

Definitioner

TivoliCasino.dk: Tivoli A/S onlinespil på alle platforme; i øjeblikket www.tivolicasino.dk og mobil.tivolicasino.dk.

Tivoli A/S: Selskabet som ejer og driver TivoliCasino.dk. Selskabet driver tillige forlystelseshaven Tivoli i København.

Spiller: Person som registrerer sig og indbetaler på spilkonto på TivoliCasino.dk.

Spilkonto: Spillers personlige og individuelle brugerprofil og konto hos TivoliCasino.dk.

Kampagne: Særligt tilbud på TivoliCasino.dk om at deltage i spil på nærmere beskrevne vilkår. Kampagner vil typisk være tidsbegrænsede inden for en given periode eller rettet mod udvalgte segmenter så som førstegangsspillere.

Bonus: Et tillæg til spillers egen indsats. Bonus vil typisk have form af ekstra spil eller beløb til brug på TivoliCasino.dk.

Bonuskonto: Den konto, hvor spiller kan se status over opnået bonus. Bonuskontoen kan ikke udbetales til bankkonto, men udelukkende anvendes på TivoliCasino.dk.

TivoliCasino.dk Kundeservice e-mail: Kontakt@TivoliCasino.dk

[Tilbage til toppen]

Identitet og adgangskode

Registrering som spiller hos TivoliCasino.dk kan kun foretages af en person, som

- er fyldt 18 år

- ikke er erklæret personligt konkurs

- ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål

- har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer eller anden lignende oplysning, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer

- alene handler på egne vegne og for egne midler

Spiller er forpligtet til straks at informere TivoliCasino.dk, såfremt et eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

TivoliCasino.dk tillader ikke ansatte i Tivoli A/S at spille på TivoliCasino.dk. Vejledning for Tivoli A/S’ medarbejdere findes på intranettet TivoliNet. Har du allerede en TivoliCasino.dk-spilkonto ved din ansættelse i Tivoli A/S, skal denne sættes i bero. Kontakt TivoliCasino.dk Kundeservice for yderligere vejledning.

Registrering som spiller hos TivoliCasino.dk sker ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer eller anden lignende oplysninger, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer. Brug af postboks-adresse er ikke gyldigt. Ved hvert log-in på spilkontoen via TivoliCasino.dk skal der anvendes NemID. Ved log-in på spilkonto fra webplatforme, hvor det ikke er teknisk muligt at anvende NemID, skal brugernavn og adgangskode anvendes (f.eks. på smart phones).

Det er spillers eget ansvar, at samtlige oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte.

Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spiller har afgivet i forbindelse med registreringen på TivoliCasino.dk, herunder ændring af spillers adresse m.v., er spiller forpligtet til at opdatere sine oplysninger via TivoliCasino.dk eller ved at kontakte vores Kundeservice.

TivoliCasino.dk validerer CPR-numre i CPR-registret. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem spillers afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, kan spilkontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er afklaret. At en spilkonto er midlertidig, betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til spilkontoen på 10.000 kr., og at der ikke kan udbetales penge fra spilkontoen, før validering af spillers oplysninger er foretaget. Validering af spillers identitet skal jævnfør lovgivningen foretages indenfor 30 dage. Er validering ufuldstændig bliver kontoen lukket. Ved lukning af spilkonto, kan spiller udelukkende få den resterende del af overførte beløb tilbage, efter at kopi af ID samt betalingskort er fremsendt. Dette kræves for at forebygge svig af spillerens betalingskort. Spillerens eventuelle gevinster kan ikke udbetales, og tilfalder TivoliCasino.dk.

TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til at korrigere de af spiller angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spiller angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

Spiller er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn og sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde således, at andre ikke får kendskab til eller kan anvende spillers brugernavn og personlige adgangskode.

Spiller er forpligtet til straks at underrette TivoliCasino.dk, hvis spiller opdager eller får mistanke om, at andre misbruger spillers spilkonto.

TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at spærre spillers spilkonto på TivoliCasino.dk.

[Tilbage til toppen]

Immaterielle rettigheder

Spiller anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til materiale eller indhold, der leveres som en del af spilydelserne fra TivoliCasino.dk, til enhver tid tilhører Tivoli A/S eller vores licensgivere. Spiller må kun bruge dette materiale i det omfang, som vi eller vores licensgivere udtrykkeligt har givet tilladelse til, eller i det omfang, lovgivningen tillader det.

Spiller anerkender, at det materiale og indhold, der findes på TivoliCasino.dk, kun er til spillers personlige, ikke-kommercielle brug, og at spiller kun må downloade sådant materiale og indhold til én harddisk til det angivne formål. Al anden brug af sådant materiale og indhold er strengt forbudt. Spiller indvilger i ikke at kopiere, reproducere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere, kommercielt udnytte, ændre eller fremstille programkoder, tekniske løsninger, logoer, afledte produkter af sådant materiale og indhold m.v. (og i ikke at hjælpe eller bistå tredjemand hermed).

Brug af varemærkerne Tivoli, TivoliCasino.dk, samt andre lignende mærker og Tivoli-logoer tillades ikke til erhvervsmæssig brug uden forudgående skriftlig aftale med Tivoli A/S.

Tekst og pressefotos på domænet www.tivolicasino.dk kan frit benyttes med kildeangivelse

[Tilbage til toppen]

Overholdelse af dansk spillovgivning

TivoliCasino.dk må kun anvendes på lovlig vis til lovlige formål. Spiller indvilger i at overholde gældende lovgivning og regler vedrørende spil på eller via TivoliCasino.dk.

[Tilbage til toppen]

Begrænsning af ansvar

Spiller er indforstået med, at TivoliCasino.dk benyttes på eget ansvar.

TivoliCasino.dk kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab som følge af, eller på nogen måde i forbindelse med, spil på TivoliCasino.dk, direkte eller indirekte, herunder - men ikke begrænset til -skade, driftstab, økonomiske tab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller eventuelle andre økonomiske tab eller driftstab (heller ikke selv om vi er blevet underrettet af spiller om muligheden for sådant tab eller skade).

Intet i disse Betingelser & vilkår udelukker eller begrænser TivoliCasino.dk's ansvar i øvrigt i tilfælde af dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra TivoliCasino.dk's side eller fra vores ansatte, agenter eller medarbejdere.

[Tilbage til toppen]

Skadesløsholdelse

Spiller indvilger i på anfordring at holde TivoliCasino.dk, Tivoli A/S, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger, inklusive advokatsalærer, som måtte fremsættes eller opstå som følge af en hvilken som helst form for misligholdelse af disse betingelser fra spillers side eller andre erstatningskrav, som skyldes spillers brug af TivoliCasino.dk, eller som skyldes, at en anden person har fået adgang til TivoliCasino.dk ved at bruge spillers brugeridentifikation, idet betalingstjenestelovens regler om dækning af tab for andres uberettigede brug af spilkontoen, finder anvendelse. Som udgangspunkt dækker TivoliCasino.dk således tab som følge af en sådan brug. Dette er dog begrænset i følgende tilfælde og på følgende måde:

  • Hvis spilleren har handlet svigagtigt eller forsætligt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter betalingstjenestelovens § 59, hæfter spilleren for det fulde tab.
  • Hvis spilleren har oplyst kodeordet til tredjemand, og hvis spilleren derved indså eller burde indse, at dette ville medføre risiko for uberettiget brug, hæfter spilleren ligeledes for det fulde tab.
  • Hvis kodeordet er blevet brugt i forbindelse med den uberettiget brug, hæfter spilleren med op til kr. 1.100 af tabet.
  • Hvis spilleren ikke har reageret rettidigt efter at have opdaget, at spillerens kodeord er kommet til tredjemands kendskab, hvis spilleren har overdraget vedkommendes kodeord til tredjemand, eller hvis spilleren på grov uansvarlig vis har været skyld i den uberettigede brug, hæfter spilleren med op til kr. 8.000 af tabet.

Ved mistanke om andre personers adgang til spillers TivoliCasino.dk-spilkonto er spiller forpligtet til at ændre adgangskode hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til TivoliCasino.dk Kundeservice.

[Tilbage til toppen]

Regler for brug af chatten i Live Casino på TivoliCasino.dk

I Live Casino spillene er der mulighed for at chatte med andre ved bordet. Når du vil chatte, skal du klikke på det lille chatikon (to talebobler) øverst til højre i skærmen.

Tast din chatbesked og klik ’send’. Du kan se dine egne og medspilleres chatbeskeder øverst i vinduet.

TivoliCasino.dk ønsker, at det skal være hyggeligt og sjovt at spille Live Casino, og vi opfordrer derfor alle vores spillere til at holde en behagelig tone i chatten. Undgå at bringe emner op, som kan virke stødende på andre mennesker.

Vi tolerer ikke vulgært og upassende sprogbrug, hverken over for værten eller andre medspillere i chatten. Det er ikke tilladt at oplyse personlige informationer i chatten eller drive markedsføring via chatten. Flooding af chatten er ligeledes heller ikke tilladt.

Værten i spillene kan til enhver tid blokere en spillers chatfunktion, hvis han/hun ikke overholder de beskrevne regler for brugen af chat.

Chatten foregår på engelsk.

Hvis du oplever, at medspillere ikke overholder reglerne, kan du til hver en tid sende en mail på Kontakt@TivoliCasino.dk.

Læs yderligere om spillereglerne under hjælpefunktionen i hvert spil.

[Tilbage til toppen]

Maksimal udbetaling per dag

Det maksimale samlede beløb, der kan udbetales til en spiller per dag, defineret som en 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59, fra TivoliCasino.dk 250.000,00 kr. Spilleren accepterer, at TivoliCasino.dk ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle anmodninger om udbetalinger over denne grænse indenfor hver 24-timers periode. Med forbehold for ovenstående, kan TivoliCasino.dk efter eget skøn vælge at udbetale større beløb og gevinster til en spiller.

TivoliCasino.dk udfører yderligere kontrol vedrørende udbetalinger ud over 250.000,00 kr. og dette kan medføre at udbetalinger over denne grænse kan tage op til 3-5 dage. TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til også at udføre yderligere kontrolprocedurer i tilfælde af mindre udbetalinger efter eget skøn. Alle gevinster vil være til rådighed på spillerens TivoliCasino.dk konto.

[Tilbage til toppen]

Maksimal indbetaling per dag

Spiller kan sætte en absolut grænse på deres samlede indbetalinger per dag gennem ’Min Konto’ sektionen når spiller er logget ind via NemID. Hvis denne grænse overskrides vil det resultere i suspension af indbetalingsfunktionen for spillerens konto indtil den følgende dag. Hvis TivoliCasino.dk modtager en anmodning om ændring af indbetaling grænse til kontoen i modsætning til de satte indbetalingsgrænser kan dette ændres efter 24 timer.

TivoliCasino.dk er ikke ansvarlige for regelmæssigt at overvåge spillerens indbetalingsgrænser, disse grænser sættes af kunden selv og træder derefter i kraft, dog vil kundeservice overvåge spillerens samlede indskud ikke mindre end en gang per uge hvis en spiller sætter en indbetalingsgrænse. En anmodning om ophævelse, eller en højere, indbetalingsgrænse kan foretages gennem ’Min Konto’ på TivoliCasino.dk når spilleren er logget ind. Dette kan også gøres via e-mail til kontakt @ TivoliCasino.dk og denne skal specifikt anerkendes af kundeservice afdelingen via e-mail til kunden. Kunden anerkender, at TivoliCasino.dk ikke er ansvarlig for refundering eller tilbagebetaling af eventuelle samlede indskud foretaget af spilleren i modstrid med dennes ønskede indbetalingsgrænse, hvis dette er opnået ved at omgå systemet.

[Tilbage til toppen]

Opbevaring og behandling af personlige oplysninger

De oplysninger, spiller afgiver til TivoliCasino.dk, er nødvendige for oprettelsen af spillers spilkonto, etablering og gennemførelse af spil, for betaling samt for overførsel af gevinster.

TivoliCasino.dk er per lov forpligtet til at behandle de oplysninger, som spiller afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder oplysninger om de valgte produkter. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere i TivoliCasino.dk og Tivoli A/S.

Personoplysninger vil med nedenstående undtagelser alene blive behandlet af TivoliCasino.dk i relation til kundeforholdet mellem spiller og TivoliCasino.dk. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra spiller.

TivoliCasino.dk opbevarer spillers data i minimum 5 år efter ophør af spillers spilkonto.

De oplysninger, TivoliCasino.dk har registreret om spiller, vil være tilgængelige for spiller. Henvendelse herom skal ske til vores Kundeservice.

[Tilbage til toppen]

Særlige vilkår for spilkonto

Spilkonto

Når spiller har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, giver TivoliCasino.dk adgang til en spilkonto for spiller.

Spilkontoen er personlig. Spiller deltager i spillene som privatperson og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssigt formål. Du spiller udelukkende på egne vegne og ikke på vegne af andre. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.

Uafsluttede spil

Hvis dit spil bliver afbrudt midt i spillet og du spiller for rigtige penge, så vil al spilinformation og alle placerede indsatser blive gemt, indtil du åbner spillet igen. Du kan derfor fortsætte spillet derfra, hvor du blev afbrudt. Spil som ikke er afsluttede vil forblive uafsluttede under Uafsluttede spil i "Min Konto" sektionen i 90 dage, hvorefter spillet annulleres og indsatsen gives til velgørenhed. Hvis der er opstået en fejl i spillet annulleres og tilbageføres alle indsatser og spil.

[Tilbage til toppen]

Ind- og udbetaling

Spiller skal overføre penge fra eget kreditkort eller anden elektronisk pengeoverførsel til sin spilkonto, før det er muligt at købe spil via TivoliCasino.dk. Penge, der er overført fra spillers bankkonto til spilkontoen kan føres tilbage til spillers bankkonto ved lukning af spilkontoen eller ved henvendelse til TivoliCasino.dk Kundeservice. På spilkonto optjenes ikke renter.

Af TivoliCasino.dk fremgår det, hvorledes der overføres penge til spilkontoen, og hvordan man spiller TivoliCasino.dk internet- og mobilspil.

TivoliCasino.dk yder ingen kredit for brug af tjenesten på TivoliCasino.dk og accepterer ikke kontante betalinger.

Det er ikke muligt at foretage køb af andre varer end internetspil ved brug af indeståendet på spilkontoen.

Spiller er ansvarlig for at kontrollere, at debiteringer og krediteringer på spilkontoen er foretaget korrekt.

Udbetalinger og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 1 år, efter at seneste posteringer har fundet sted. Spiller skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til TivoliCasino.dk pr. post eller e-mail. Undlader spiller dette, fortaber han/hun retten til at gøre eventuelle krav gældende over for TivoliCasino.dk.

Overførsel mellem spillers bankkonto og spilkontoen, eksempelvis ved brug af betalingskort eller via bankoverførsel kan af TivoliCasino.dk pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af TivoliCasino.dk.

Gevinsten vil være til rådighed på spillers spilkonto hurtigst muligt efter spillets afslutning, se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil.

Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers spilkonto eller bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler m.v. fra spillers side, er TivoliCasino.dk berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen.

Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører TivoliCasino.dk omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder TivoliCasino.dk sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillers spilkonto.

Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillers spilkonto, er TivoliCasino.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillers overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen.

Minimum ind- og udbetalingsbeløb er 100 kr.

[Tilbage til toppen]

Spærring

TivoliCasino.dk kan til enhver tid og uden varsel spærre spillers spilkonto. Igangværende spil afbrydes dog ikke.

En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spiller har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin spilkonto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for TivoliCasino.dk. TivoliCasino.dk kan endvidere spærre spillers spilkonto, såfremt spillers spillemønster - efter TivoliCasino.dk vurdering - har karakter af spilafhængighed. Så vidt muligt orienteres spiller på forhånd om en spærring.

TivoliCasino.dk kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en spærring af spillers spilkonto, såfremt TivoliCasino.dk finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Spærringen af spillers spilkonto vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede.

TivoliCasino.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

[Tilbage til toppen]

Gebyr på inaktiv konto

Hvis spiller undlader at benytte sin spilkonto på TivoliCasino.dk i en sammenhængende periode på 12 måneder, vil kontoen blive anset som ’inaktiv’. Sådanne konti opkræves et inaktivitetsgebyr på 25,00 kr. (eller tilsvarende valuta) eller 5% af saldoen på den dato, hvor kontoen bliver inaktiv (den største værdi af de to fratrækkes). Herefter fratrækkes et lignende beløb den 1. i hver følgende måned, hvor kontoen forbliver inaktiv. Gebyret bliver fratrukket hver måned indtil saldoen enten står i 0,00 kr. eller kontoen bliver genaktiveret ved, at der igen spilles via spilkontoen.
I tilfælde af at TivoliCasino.dk har suspenderet en Spilkonto afhænger en eventuel tilbagebetaling af midler fra Spilkontoen af den enkelte sag. Hvis der er tale om mulig svig vil saldoen fastfryses på spilkontoen mens dette undersøges. I tilfælde af svig tilbagebetales saldoen ikke. I tilfælde hvor der ikke er svig tilbagebetales saldo jævnfør sektionen om "Ophør af spilkonto" som kan findes nedenfor.

[Tilbage til toppen]

Spilafhængighed

Spiller er via disse Betingelser & vilkår blevet oplyst om mulighederne for at kontrollere og begrænse sit spilforbrug for eksempel i forbindelse med spilafhængighed eller mistanke herom.

ROFUS er statens Register Over Frivilligt Udelukkede spillere. Klik her for at komme til deres side.

COOL-OFF er spillers mulighed for at udelukke sig selv fra at spille i en periode. Du skal kontakte Kundeservice via e-mail og angive COOL-OFF periode.

Under "Min Konto" sektionen findes en "Beløbsgrænse” side. Her kan spiller angive maximumsbeløb, der kan indsættes på spilkonto for en given periode. Du bør sætte grænseværdier her hvis du vil kontrollere dit spilforbrug.

Mulige spørgsmål spiller kan stille sig selv ved mistanke om spilafhængighed er tilgængelige på TivoliCasino.dk under punktet Ansvarlighed.

[Tilbage til toppen]

Standardvilkår for kampagner

Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelige på TivoliCasino.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus.

I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spiller ikke tidligere have åbnet og foretaget et indskud på en spilkonto i TivoliCasino.dk. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

Identiteten af enhver spiller, som deltager i en kampagne, bestemmes ud fra alle eller ethvert af følgende kriterier: navn, adresse, CPR-nr., e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto. TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til at anmode om yderligere oplysninger som en forudsætning for deltagelse i kampagner.

Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter TivoliCasino.dk-koncernens rimelige vurdering kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder TivoliCasino.dk sig ret til at diskvalificere spiller samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillers spilkonto eller bonus-konto.

Medmindre de relevante særlige kampagnevilkår angiver, at der er mulighed for deltagelse i en kampagne uden at foretage en indsats i et spil, sker deltagelse i alle kampagner på betingelse af, at spiller har foretaget det angivne minimumsindskud.

Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre TivoliCasino.dk vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør TivoliCasino.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis TivoliCasino.dk ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 30 dage, efter at præmien er vundet, forbeholder TivoliCasino.dk sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

Spillere kan maksimum vinde 25.000 kr. på en kampagne med gratis chancer. Skulle en spiller vinde mere end 25.000 kr., vil differencen blive udregnet og frataget fra spillers spilkonto.

TivoliCasino.dk har intet ansvar i forhold til eventuel betaling af skat i forhold til en vunden præmie.

TivoliCasino.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for TivoliCasino.dk’s kontrol.

TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund.

[Tilbage til toppen]

Kampagne tilbud om Overførselsbonus, Gratis Chancer og Bonus Spins

Gratis Chancer og Bonus Spins

Hvis du har fået tilbudt Gratis Chancer eller Bonus Spins, skal du blot logge ind og åbne det pågældende spil, herefter vil dine Gratis Chancer eller Bonus Spins starte automatisk.

Hvis du har modtaget en bonuskode, skal du logge ind og bruge bonuskoden i feltet under ”Min Konto” for at modtage dine Gratis Chancer eller Bonus Spins. Dine Gratis Chancer eller Bonus Spins starter herefter automatisk, når du logger ind på din spilkonto og åbner det pågældende spil.

Du skal bruge dine Gratis Chancer eller Bonus Spins indenfor den udløbsdato, du har modtaget sammen med tilbuddet.

Det maksimale beløb der kan vindes på Gratis Chancer og Bonus Spins er 25.000 kr. Der er intet gennemspilskrav for Gratis Chancer og Bonus Spins.

Overførselsbonus

Din overførselsbonus er underlagt et 40 gange gennemspilskrav, før den kan hæves. For at modtage en overførselsbonus skal den angivne bonuskode i nyhedsbrevet eller mailen benyttes ved en overførsel inden udløbsdatoen som anført sammen med tilbuddet.

Tilbud om overførselsbonus og/eller Gratis Chancer og Bonus Spins er kun gældende for modtageren af det nyhedsbrev/mail, hvori tilbuddet er beskrevet.

[Tilbage til toppen]

Bonus

Generelle vilkår for bonus i relation til alle spil
Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en spilkonto og kun i forbindelse med spil købt via spilkontoen. TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus af gangen. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

Der er tilknyttet gennemspilskrav til alle bonusser. De gennemspilskrav, som er tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som spiller skal acceptere, førend bonussen tildeles. Hvis gennemspilskravet for en bonus ikke er opfyldt inden for den i de særlige vilkår angivne periode, bortfalder bonussen. Dette gælder dog ikke deludbetalinger af bonusbeløb, hvor allerede frigivne bonusbeløb ikke bortfalder.

TivoliCasino.dk kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

Hvis en spiller ifølge TivoliCasino.dk har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil TivoliCasino.dk trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillers spilkonto/ bonuskonto. Såfremt der ikke er dækning for beløbet på spillers spilkonto, er TivoliCasino.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillers overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen. Endvidere forbeholder TivoliCasino.dk sig ret til at udelukke spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

- Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres spilkonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.

- Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere

- Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

Når spiller aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på spilkontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt det i de særlige vilkår angivne gennemspilskrav ikke opfyldes inden for den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra spilkontoen.

[Tilbage til toppen]

Beløbsgrænser og forventet forbrug

Der gælder for spil via TivoliCasino.dk følgende generelle beløbsgrænser:

Du kan på ”Min Konto” sætte Maks. overførsel fra bankkonto til spilkonto per dag. Vi anbefaler du sætter denne grænse når du registrerer, for at kontrollere dit forbrug. Ovenstående beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af TivoliCasino.dk.

Desuden har spiller mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til spilkonto.

Alle overførselsgrænser kan – inden for den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spiller. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

På trods af ovenstående kan TivoliCasino.dk til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt TivoliCasino.dk vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.

Før du spiller spil fra TivoliCasino.dk, skal du i henhold til spillelovgivningen angive dit forventede spilleomfang.

[Tilbage til toppen]

Spil fra udlandet

TivoliCasino.dk’s spillicens gælder udelukkende i Danmark (herunder Grønland) og Færøerne. Spil via TivoliCasino.dk under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og TivoliCasino.dk har intet ansvar i denne henseende.

[Tilbage til toppen]

Ophør af spilkonto

Spiller kan via TivoliCasino.dk eller via Kundeservice til enhver tid opsige nærværende vilkår for spil, hvilket resulterer i, at spilkontoen lukkes. Såfremt spiller ønsker hele sin profil slettet fra TivoliCasino.dk, skal der ske henvendelse til Kundeservice.

TivoliCasino.dk kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for spil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene TivoliCasino.dk, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særligt gældende vilkår. TivoliCasino.dk kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel.

Såfremt Spiller har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen, eller såfremt Spiller ikke på Tivoli Casinos opfordring inden 30 dage har fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, betragtes dette som misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår, og Tivoli Casino er som følge heraf berettiget til at lukke Spillers spilkonto. Reglen omfatter også tilfælde, hvor Spiller foretager transaktioner på vegne af andre eller for andres midler.

Ved Tivoli Casinos lukning af spilkontoen tilbageføres alene resterende indeståender på spilkontoen. Tilbageføringen sker inden 5 hverdage efter lukningen af kontoen til den bankkonto, hvorfra midlerne hidrører. Eventuelle vundne gevinster tilfalder Tivoli Casino.

Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før kontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt at spilleren.

[Tilbage til toppen]

Fortrydelsesret

Der gælder for køb af spil foretaget via www.TivoliCasino.dk ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.

[Tilbage til toppen]

Klager

Kundehenvendelser og klager vedrørende TivoliCasino.dk skal rettes til TivoliCasino.dk Kundeservice på Kontakt@TivoliCasino.dk. Personlig henvendelse er ikke mulig. Det understreges, at medarbejderne i forlystelseshaven Tivoli ikke vil være i stand til at modtage eller besvare kundehenvendelser og klager.

[Tilbage til toppen]

Andre vilkår

TivoliCasino.dk er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra TivoliCasino.dk’s systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

Disse betingelser reguleres af den Danske Spillelovgivning, og du er i disse forhold uigenkaldeligt underlagt betingelserne. 

[Tilbage til toppen]