Betingelser & Vilkår

Betingelser og Vilkår for spil hos TivoliCasino.dk

 1. Generelt
 2. Definitioner
 3. Registrering
 4. Behandling af personoplysninger
 5. Ansvar
 6. Ind- og udbetaling
 7. Regler for brug af chatten i Live Casino på TivoliCasino.dk
 8. Ansvarligt spil
 9. Selvudelukkelse
 10. Spil fra udlandet
 11. Standardvilkår for kampagner
 12. Generelle vilkår for bonus
 13. Indbetalingsbonus
 14. Særlige vilkår for velkomstbonus
 15. Gratis Chancer
 16. Immaterielle rettigheder
 17. Suspenderet Spilkonto
 18. Spilkonto med ufærdige spil
 19. Passiv konto
 20. Ophør af Spilkonto
 21. Fortrydelsesret
 22. Forældelse
 23. Klager
 24. Netspilsvilkår gældende fra 1. September 20191. Generelt

1.1

Nærværende Betingelser og Vilkår gælder for alle personer, der opretter en Spilkonto på TivoliCasino.dk og for spillere, der ønsker at deltage i spil via TivoliCasino.dk.

1.2

Nærværende Betingelser og Vilkår udgør en bindende aftale mellem den registrerede spiller (herefter Spiller) og TivoliCasino.dk og omfatter alle spil udbudt på TivoliCasino.dk. Spiller er uigenkaldeligt underlagt disse Betingelser og Vilkår.

1.3

TivoliCasino.dk har, til enhver tid og uden forudgående varsel, ret til at ændre nærværende Betingelser og Vilkår. Ændringer, der er særligt bebyrdende for Spiller, vil dog blive varslet 15 dage inden ændringens ikrafttræden via e-mail eller ved information til Spiller, når denne tilgår TivoliCasino.dk, efter ændringerne er vedtaget.

1.4

Nærværende Betingelser og Vilkår er underlagt dansk ret. Spiller indvilger i at overholde gældende lovgivning og regler vedrørende spil via TivoliCasino.dk og accepterer, at TivoliCasino.dk kun må anvendes på lovlig vis til lovlige formål.

1.5

TivoliCasino.dk udbyder spil i Danmark med licens udstedt af Spillemyndigheden den 8. juni 2012. Denne licens er fornyet pr. 1. juni 2017. TivoliCasino.dk er underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden.

1.6

TivoliCasino.dk er ejet af Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København, Danmark, CVR nummer 10404916. For mere information se venligst www.tivoli.dk.

1.7

Nederst i nærværende Betingelser og Vilkår er noteret datoen for seneste opdatering.

[Tilbage til toppen]

2. Definitioner

2.1 - TivoliCasino.dk: Tivoli A/S’ onlinespil på alle platforme; i øjeblikket www.tivolicasino.dk.
2.2 - Tivoli A/S: Selskabet som ejer og driver TivoliCasino.dk. Selskabet driver tillige forlystelseshaven Tivoli i København.
2.3 - Spiller: Person som registrerer sig hos TivoliCasino.dk.
2.4 - Spilkonto: Spillers personlige og individuelle konto hos TivoliCasino.dk.
2.5 - Kampagne: Særligt tilbud på TivoliCasino.dk om at deltage i spil på nærmere beskrevne vilkår. Kampagner vil typisk være tidsbegrænsede inden for en given periode eller rettet mod udvalgte segmenter så som førstegangsspillere.
2.6 - Bonus: Et tillæg til Spillers egen indsats. Bonus vil typisk have form af ekstra spil eller beløb til brug på TivoliCasino.dk.
2.7 - Bonuskonto: Den konto, hvor Spiller kan se status over opnået bonus. Bonuskontoen kan ikke udbetales til Spillers NemKonto, men kan udelukkende anvendes på TivoliCasino.dk.
2.8 - TivoliCasino.dks Kundeservice: Kontakt@TivoliCasino.dk
2.9 - Indbetalingsbonus: En bonus, der er betinget af Spillers egen indbetaling på Spilkonto.
2.10 - Velkomstbonus: En bonus på 100 %, som er baseret på en ny Spillers første overførsel.
2.11 Gratis Chancer på Tivoli Bonanza: Et tilbud til nye spillere, som opretter en konto hos TivoliCasino.dk efter 27. juni 2016. Spiller tilbydes Gratis Chancer på Tivoli Bonanza.

[Tilbage til toppen]

3. Registrering

3.1

Registrering hos TivoliCasino.dk er betinget af, at Spiller som person

 • 1. er fyldt 18 år og bosiddende i Danmark
 • 2. ikke er erklæret personligt konkurs
 • 3. ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål
 • 4. har dansk (herunder grønlandsk) CPR-nummer og
 • 5. alene handler på egne vegne og for egne midler.

3.2

Såfremt Spiller ikke længere opfylder et eller flere af ovenstående krav, er Spiller forpligtet til straks at informere TivoliCasino.dk.

3.3.

TivoliCasino.dk tillader ikke ansatte i Tivoli A/S at spille på TivoliCasino.dk. Vejledning for Tivoli A/S’ medarbejdere findes på intranettet TivoliNet. Har du allerede en spilkonto hos TivoliCasino.dk ved din ansættelse i Tivoli A/S, skal denne sættes i bero. Kontakt TivoliCasino.dk Kundeservice for yderligere vejledning.

3.4.

Registrering hos TivoliCasino.dk sker ved Spillers angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer samt brugernavn. Registreringen betinges af en validering af indtastede data via Spillers NemID. Brug af postboks-adresse er ikke gyldigt.

3.5.

NemID anvendes ved Spillers log-in på Spilkontoen via TivoliCasino.dk. Ved log in på mobil kan Spiller anvende brugernavn og kodeord.

3.6.

Spiller har ansvaret for, at alle oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, Spiller har afgivet i forbindelse med registreringen på TivoliCasino.dk, herunder ændring af Spillers adresse m.v., er Spiller forpligtet til at opdatere sine oplysninger ved at kontakte Kundeservice.

3.7.

Såfremt de registrerede oplysninger om Spiller er mangelfulde, vil det i yderste konsekvens kunne hindre Spillers deltagelse i spil på TivoliCasino.dk. Forholdet vil endvidere kunne hindre TivoliCasinos.dk i at foretage udbetalinger til Spillers NemKonto.

3.8.

Spiller giver ved sin registrering tilladelse til, at TivoliCasino.dk indhenter oplysninger om Spiller, herunder validerer Spillers CPR-nummer i CPR-registret.

3.9.

Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de af Spiller afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, kan Spiller alene gives en midlertidig Spilkonto, indtil uoverensstemmelsen er afklaret. At en Spilkonto er midlertidig, betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til Spilkontoen på 10.000 kr., og at der ikke kan udbetales penge fra Spilkontoen, før validering af Spillers oplysninger er foretaget. Validering af Spillers oplysninger foretages indenfor 30 dage. Er validering ufuldstændig bliver kontoen lukket.

Ønsker Spiller at få udbetalt indestående på den lukkede, midlertidige spilkonto, skal Spiller inden 14 dage eftersende kopi af Spillers sygesikringsbevis. Der tages forbehold for anmodninger om dokumentation ved udbetaling. En saldo, der er underlagt kampagnebetingelser, udbetales ikke.

Eftersendes Spillers sygesikringskort ikke inden 14 dage, betragtes kontoen for passiv. TivoliCasino.dk kan herefter opkræve et passivitetsgebyr på 25,00 kr. eller 5% af saldoen på den dato, hvor kontoen betragtes for passiv (den største værdi af de to fratrækkes). Herefter fratrækkes et lignende beløb den 1. i hver følgende måned, indtil saldoen enten står i 0,00 kr., eller Spiller indsender kopi af sit sygesikringsbevis.

3.10.

TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til at korrigere de af Spiller angivne oplysninger, såfremt der efter registreringen viser sig at foreligge uoverensstemmelse mellem de registrerede oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

3.11.

Såfremt Spiller har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen, eller såfremt Spiller ikke på TivoliCasino.dks opfordring inden 30 dage har fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, er TivoliCasino.dk berettiget til at lukke Spillers Spilkonto. En eventuel tilbagebetaling vil ske i overensstemmelse med pkt. 17.7.

3.12.

Spiller har adgang til oplysninger om sin Spilkontos saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil. Oplysningerne er tilgængelige på Spilkontoen i 90 dage efter den pågældende transaktion.

3.13.

TivoliCasino.dk skal på anmodning fra Spiller udlevere kontoudtog, der viser transaktioner på Spillers Spilkonto foretaget de seneste 12 måneder.

[Tilbage til toppen]

4. Behandling af personoplysninger

4.1.

De oplysninger, som Spiller afgiver til TivoliCasino.dk ved registreringen, er nødvendige for oprettelse af Spillers Spilkonto, for etablering og gennemførelse af spil, for at gennemføre betalinger samt for at udbetale vundne gevinster. Oplysningerne håndteres i overensstemmelse med TivoliCasino.dks persondatapolitik, som findes her.

[Tilbage til toppen]

5. Ansvar

5.1.

Når Spiller har accepteret nærværende Betingelser og Vilkår og registreret sig i overensstemmelse hermed, giver TivoliCasino.dk adgang til en Spilkonto for Spiller.

5.2

Spilkontoen er personlig. Spiller deltager i spillene som privatperson på egne vegne og for egne midler og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssige formål.

5.3

Det betragtes som en væsentlig misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår, såfremt Spiller lader andre anvende sin Spilkonto, eller såfremt Spiller anvender en anden persons betalingskort til at foretage indsatser i spil på TivoliCasino.dk. Transaktioner foretaget på denne måde kan betragtes som ugyldige, og eventuelle gevinster vil blive annulleret. TivoliCasino.dk kan suspendere og lukke Spillers spilkonto i overensstemmelse med pkt. 17.7.

5.4

Spiller er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn og sin personlige adgangskode, herunder NemID, på en forsvarlig og sikker måde således, at andre ikke får kendskab til eller kan anvende Spillers brugernavn og personlige adgangskode og/eller NemID.

5.5

Spiller er forpligtet til straks at underrette TivoliCasino.dk, hvis Spiller opdager eller får mistanke om, at andre misbruger Spillers Spilkonto. Undlader Spiller at efterleve sin underretningspligt, hæfter Spiller for eventuelle tab som følge af misbruget i medfør af den til enhver tid gældende betalingstjenestelovs (Lovbekendtgørelse om betalingstjenester og elektroniske penge) hæftelses- og ansvarsregler.

5.6

Spiller indvilger i at holde TivoliCasino.dk, Tivoli A/S, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger inklusive advokatsalærer, som måtte fremsættes eller opstå som følge af Spillers misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår.

5.7

Spiller indvilger i at holde TivoliCasino.dk, Tivoli A/S, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for erstatningskrav, som skyldes Spillers brug af TivoliCasino.dk, eller som skyldes, at en anden person har fået adgang til TivoliCasino.dk ved at bruge Spillers brugernavn og personlige adgangskode, herunder NemID, idet den til enhver tid gældende betalingstjenestelov finder anvendelse, herunder lovens hæftelses- og ansvarsregler.

5.8

TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til at lukke Spilkontoen og modregne eventuelle erstatningskrav i indestående på Spilkontoen, såfremt Spiller svigagtigt har misbrugt, herunder forsøgt at misbruge, ovenstående hæftelsesregler og øvrige regler for tilbagebetaling. TivoliCasino.dk politianmelder ethvert strafbart forhold i den forbindelse.

5.9

Ved mistanke om andre personers adgang til Spillers Spilkonto er Spiller forpligtet til at ændre sin adgangskode hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til TivoliCasino.dk Kundeservice.

5.10

TivoliCasino.dk fraskriver sig ansvar i tilfælde, hvor omstændigheder uden for TivoliCasino.dks kontrol medfører, at kommunikationen til og fra TivoliCasino.dks systemer ikke kan gennemføres, eller at fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil eller indbetalinger kan gennemføres.

[Tilbage til toppen]

6. Ind- og udbetaling

6.1.

Spiller skal overføre penge fra sit eget betalingskort til sin Spilkonto, før det er muligt for Spiller at købe spil via TivoliCasino.dk. Penge, der er indbetalt på Spilkontoen, føres tilbage til Spillers NemKonto ved lukning af Spilkontoen eller ved henvendelse til TivoliCasino.dk Kundeservice, medmindre andet følger af nærværende Betingelser og Vilkår. Der optjenes ikke renter på Spillers Spilkonto. Såfremt en Spilkonto med en aktiv bonus lukkes, vil bonusbeløb og eventuelle gevinster vundet imens bonussen var aktiv, bliver fjernet før udbetaling finder sted.

6.2

Af hjemmesiden www.TivoliCasino.dk fremgår, hvordan der overføres penge til Spilkontoen, og hvordan man spiller TivoliCasino.dk internet- og mobilspil.

6.3

TivoliCasino.dk yder ingen kredit for brug af tjenesten på TivoliCasino.dk og accepterer ikke kontante betalinger.

6.4

Tivoli accepterer alene ind- og udbetaling i danske kroner.

6.5

Udbetalinger fra Spillers Spilkonto overføres til Spillers NemKonto.

6.6

Når Spillers anmodning om udbetaling er godkendt, bliver beløbet indsat på Spillers NemKonto efter 1-2 bankdage.

6.7

Spiller kan anmode om at få overført et beløb fra Spilkontoen til en anden konto end Spillers NemKonto. I de tilfælde skal Kundeservice kontaktes direkte, og Spiller vil være underlagt udvidede dokumentationskrav. Der kan endvidere opkræves et håndteringsgebyr på 50 kr.

6.8

Det er ikke muligt at foretage køb af andre varer end internetspil ved brug af indestående på Spilkontoen.

6.9

Spiller er ansvarlig for at kontrollere, at ind- og udbetalinger på Spilkontoen er foretaget korrekt.

6.10

Ind – og udbetalinger kan ses på Spilkontoen i en periode på 6 måneder efter, at seneste postering har fundet sted. Spiller skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen – informere TivoliCasino.dk pr. post eller e-mail. Undlader Spiller dette, fortaber Spiller retten til at gøre eventuelle krav gældende over for TivoliCasino.dk.

6.11

Minimum ind- og udbetalingsbeløb er kr. 100,00.

6.12

Gevinsten vil være til rådighed på Spillers Spilkonto hurtigst muligt efter spillets afslutning, se dog pkt. 6.13, 6.15 og 6.17. Se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil.

6.13

Viser det sig, at en gevinstoverførsel til Spillers Spilkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler m.v. fra Spillers side, er TivoliCasino.dk berettiget til at tilbageføre det fejlplacerede beløb fra Spilkontoen. TivoliCasino.dk kan desuden suspendere og lukke Spillers konto i overensstemmelse med pkt. 17.7.

6.14

TivoliCasino.dk kontrollerer løbende Spillers ind- og udbetalinger og sammenligner i den forbindelse Spillers transaktioner med det forventede spilomfang, som Spiller har angivet ved registreringen.

6.15

TivoliCasino.dk kan tilbageholde gevinster med det formål at foretage undersøgelser af midlernes oprindelse. I forbindelse med denne undersøgelse kan TivoliCasino.dk indhente yderligere oplysninger om Spiller, herunder anmode Spiller om at indsende yderligere dokumentation, herunder

 • 6.15.1 - Billede af underskrevet betalingskorts for- og bagside.
 • 6.15.2 - Billedlegitimation, herunder pas og kørekort.
 • 6.15.3 - Sygesikringsbevis.
 • 6.15.4 - Forbrugsregninger.
 • 6.15.5 - Vielses- eller navneændringsattest.
 • 6.15.6 - Kontoudtog.
 • 6.15.7 - Engagementsoversigt.

6.16

Der kan maksimalt udbetales kr. 300.000,00 fra TivoliCasino.dk til Spiller per dag, defineret som en 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59. TivoliCasino.dk kan efter eget skøn vælge at udbetale større beløb og gevinster til Spiller.

6.17

TivoliCasino.dk udfører yderligere kontrol ved udbetalinger ud over 300.000,00 kr. og dette kan medføre, at udbetalinger over denne grænse kan tage op til 3-5 hverdage. TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til også at udføre yderligere kontrolprocedurer efter eget skøn i tilfælde af mindre udbetalinger.

6.18

Spiller kan sætte en absolut grænse på dennes samlede indbetalinger per dag via ’Min Konto’ sektionen, når Spiller er logget ind på TivoliCasino.dk via NemID. Indbetalingsgrænsen træder i kraft med det samme og kan herefter ikke overskrides uden forudgående anmodning fra Spiller selv. Hvis TivoliCasino.dk modtager en anmodning fra Spiller om at ændre en absolut indbetalingsgrænse, kan ændringen først træde i kraft efter 24 timer.

6.19

En anmodning om at ophæve indbetalingsgrænsen eller sætte denne højere eller lavere kan foretages via ’Min Konto’ sektionen på TivoliCasino.dk, når Spiller er logget ind. Anmodning kan også ske via e-mail til Tivoli Casinos Kundeservice på Kontakt@TivoliCasino.dk. Anmodningen skal specifikt anerkendes af TivoliCasino.dk Kundeservice ved mail. Spiller anerkender, at TivoliCasino.dk ikke er ansvarlig for refundering eller tilbagebetaling af eventuelle samlede indskud foretaget af Spilleren i modstrid med dennes indbetalingsgrænse, hvis indskuddet er foretaget ved at omgå systemet.

6.20

Såfremt TivoliCasino.dk påføres omkostninger i forbindelse med, at Spillers bank foretager tilbagetrækning af penge fra Spillers Spilkonto, forbeholder TivoliCasino.dk sig retten til at tilbageføre et tilsvarende beløb fra Spillers Spilkonto uanset anledningen til bankens tilbagetrækning.

6.21

Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på Spillers Spilkonto, er TivoliCasino.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb i Spillers indbetaling af penge til Spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på Spilkontoen.

6.22

TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at afvise en udbetalingsanmodning, hvis TivoliCasino.dk vurderer, at transaktionen er relateret til misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår eller brud på lovgivningen.

6.23

Den teoretiske tilbagebetalingsprocent ved brug af optimal spilstrategi er 96,2 %. Af vilkårene for de enkelte spil fremgår hvilke delelementer af det pågældende spil, der ikke indgår i en optimal spilstrategi.

[Tilbage til toppen]

7. Regler for brug af chatten i Live Casino på TivoliCasino.dk

7.1

I Live Casino er der mulighed for at chatte med andre spillere ved bordet.

7.2

TivoliCasino.dk ønsker, at det skal være hyggeligt og sjovt at spille Live Casino, og vi opfordrer derfor alle vores spillere til at holde en behagelig tone i chatten. Undgå at bringe emner op, som kan virke stødende på andre mennesker.

7.3

TivoliCasino.dk tolerer ikke vulgært og upassende sprogbrug, hverken over for spillets vært eller andre medspillere i chatten. Det er ikke tilladt at oplyse personlige informationer i chatten eller drive markedsføring via chatten. Flooding af chatten er ligeledes ikke tilladt.

7.4

Spillets vært kan til enhver tid blokere Spillers chatfunktion, hvis Spiller ikke overholder de beskrevne regler for brug af chat.

7.5

Chatten i Live Casino foregår på engelsk.

7.6

Hvis du som Spiller oplever, at medspillere ikke overholder reglerne, kan du til hver en tid rette henvendelse på Kontakt@TivoliCasino.dk.

7.7

Information om det enkelte spils spilleregler i Live Casino findes under hjælpefunktionen i hvert spil.

[Tilbage til toppen]

8. Ansvarligt spil

8.1

Før Spiller deltager i spil på TivoliCasino.dk, skal Spiller angive sit forventede spilomfang.

8.2

Spiller kan i sektionen ”Min Konto” til enhver tid sætte en daglig, ugentlig og månedlig beløbsgrænse for indbetaling fra Spillers bankkonto til Spillers Spilkonto. Den nævnte beløbsgrænse kan til enhver tid og uden forudgående varsel sænkes af TivoliCasino.dk.

8.3

Alle indbetalings- eller tidsbegrænsninger kan – inden for den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af Spiller. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer. En sænket grænse træder i kraft med det samme.

8.4

På trods af det i pkt. 8.3 nævnte, kan TivoliCasino.dk til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indbetalings- og indskudsgrænser for den enkelte spiller, såfremt TivoliCasino.dk vurderer, at det ud fra den pågældende Spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.

[Tilbage til toppen]

9. Selvudelukkelse

9.1

Selvudelukkelse er Spillers mulighed for at udelukke sig selv fra at spille i en periode. Spiller kan aktivere en Selvudelukkelse-periode på op til tre måneder via sektionen ”Min konto”- ”Selvudelukkelse”. Herunder vælger Spiller sin ønskede periode for Selvudelukkelse og bekræfter sit valg ved at klikke ”Vælg” og herefter ”Bekræft”. Såfremt Spiller ønsker at udelukke sig selv i mere end tre måneder, skal Spiller kontakte Kundeservice via e-mail, som herefter igangsætter den ønskede Selvudelukkelse.

9.2

Hvis Spiller har udelukket sig fra spil hos TivoliCasino.dk ved Selvudelukkelse, vil det ikke være muligt at tilgå Spillers Spilkonto i perioden. Når Selvudelukkelsesperioden er udløbet, kan Spiller på ny tilgå sin Spilkonto og spille hos TivoliCasino.dk.

9.3

ROFUS er statens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. Her kan Spiller frivilligt udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra spil hos spiludbydere med dansk spiltilladelse samt fra alle fysiske kasinoer i Danmark. Læs mere her.

9.4

Når TivoliCasino.dk modtager en anmodning om selvudelukkelse, kan TivoliCasino.dk ikke acceptere nye indsatser eller indbetalinger fra den pågældende Spiller. Uafsluttede spil afsluttes efter reglerne i nærværende Betingelser og Vilkår pkt. 18.

9.5

Når TivoliCasino.dk modtager en anmodning om endelig udelukkelse, udbetales alle frigivne midler fra Spillers Spilkonto til den for Spiller registrerede NemKonto, medmindre Spiller og/eller Spillers spilkonto er genstand for en verserende sag hos TivoliCasino.dk.

9.6

Under sektionen ”Ansvarligt spil” på TivoliCasino.dk har Spiller mulighed for at stille sig selv spørgsmål ved mistanke om spilafhængighed. Her kan Spiller også læse mere om de muligheder, vi tilbyder spillere, der har brug for hjælp til at begrænse sit spil på TivoliCasino.dk.

[Tilbage til toppen]

10. Spil fra udlandet

10.1

TivoliCasino.dks spillicens gælder udelukkende i Danmark (herunder Grønland). Spil via TivoliCasino.dk under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og TivoliCasino.dk har intet ansvar i denne henseende.

[Tilbage til toppen]

11. Standardvilkår for kampagner

11.1

Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelige på TivoliCasino.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus jf. i øvrigt pkt. 12-14.

11.2

I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

11.3

Den periode, som kampagnen forløber i, angives i kampagnens særlige vilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

11.4

Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

11.5

For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må Spiller ikke tidligere have åbnet og foretaget et indskud på en Spilkonto hos TivoliCasino.dk. Sådanne kampagner kan heller ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

11.6

Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan Spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

11.7

Hvis Spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter TivoliCasino.dks rimelige vurdering kan være skadelig for TivoliCasino.dks forretning eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder TivoliCasino.dk sig ret til at diskvalificere Spiller samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra Spillers Spilkonto eller bonus-konto.

11.8

Medmindre de relevante særlige kampagnevilkår angiver, at der er mulighed for deltagelse i en kampagne uden at foretage en indsats i et spil, sker deltagelse i alle kampagner på betingelse af, at Spiller har foretaget det angivne minimumsindskud.

11.9

Vinder Spiller en præmie som følge af en kampagne, skal Spiller acceptere den relevante præmie "som den er", og Spiller har således ikke ret til en alternativ pengepræmie. TivoliCasino.dk kan vælge at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør TivoliCasino.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis TivoliCasino.dk ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 30 dage efter at præmien er vundet, forbeholder TivoliCasino.dk sig retten til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

11.10

TivoliCasino.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for TivoliCasino.dks kontrol.

11.11

TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund.

[Tilbage til toppen]

12. Generelle vilkår for bonus

12.1

Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en Spilkonto og kun i forbindelse med spil købt via Spilkontoen. TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

12.2

Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til ét pr. Spiller, medmindre andet er angivet. Spiller kan kun have én aktiv bonus af gangen. For at aktivere en anden bonus skal en eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

12.3

Indsatser i spil foretages først med midler, der stammer fra Spillers overførsler til spilkontoen. Når disse er opbrugt, vil Spiller kunne foretage indsatser i spil med midler fra Spillers bonus.

12.4

Der er tilknyttet gennemspilskrav til alle bonusser på 35 gange værdien af den pågældende bonus. De øvrige vilkår, som er tilknyttet de enkelte bonusser, vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som Spiller skal acceptere, førend bonussen tildeles.

Hvis gennemspilskravet for en bonus ikke er opfyldt inden for den i de særlige vilkår angivne periode, bortfalder bonussen. Derudover vil gevinster som stammer fra bonussen ligeledes blive fjernet fra Spillers konto.

Dette gælder dog ikke deludbetalinger af bonusbeløb, hvor allerede frigivne bonusbeløb ikke bortfalder.

12.5

Bestemte spiltyper bidrager forskelligt mod gennemspilskravet af en bonus. Herunder følger en liste over de forskellige bidrag for de bestemte spiltyper:

 • 12.5.1 - Alle spilleautomater bidrager med 1 (100%) med undtagelse af følgende spil, som bidrager med 0,5 (50%): Jack Hammer™, Blood Suckers™, Dead or Alive™, Devil's Delight™, Kings of Chicago™, Simsalabim™, Zombies™, Jack Hammer 2™, Wolfpack Pays,1429 Uncharted Seas, samt følgende spil, som bidrager med 0,1 (10%): Pimped™, Holiday Season™
 • 12.5.2 - Roulette 0.1 (10%)
 • 12.5.3 - Video Poker 0.1 (10%)
 • 12.5.4 - Black Jack 0.1 (10%)
 • 12.5.5 - Casino Stud Poker og Super Wheel 0.1 (10%)
 • 12.5.6 - Alle live casino spil 0.1 (10%)

12.6

De i punkt 12.5 nævnte bidrag har betydning for udregningen af gennemspilskravet. Ved udregning af gennemspilskravet deles gennemspilskravet med vejningen.

>

Eksempel 1: Du overfører 1.000 kr. til din spilkonto. Du modtager en 100% velkomstbonus og får altså 1.000 kr. ekstra i bonus. Du ønsker udelukkende at spille Black Jack, som vejer 0.10 (10%) mod gennemspilskravet på 35. Udregningen bliver derfor: (35 x 1.000) / 0.10 = 350.000 kr.

Eksempel 2: Du overfører 1.000 kr. til din spilkonto. Du modtager en 100% velkomstbonus og får således 1.000 kr. ekstra i bonus. Du ønsker udelukkende at spille på de Spilleautomater, som vejer 1 mod gennemspilskravet. Udregningen bliver derfor: (35 x 1.000) / 1 = 35.000 kr.

12.7

Indsatser på gamblefeaturen på Spilleautomater eller fordoblefeaturen på videopoker kan ikke opfylde gennemspilskravet for velkomstbonussen.

12.8

Risikofrie spil på hvilke som helst spil tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil. Eksempler på risikofrie spil kan f.eks. være at satse det samme på både rød og sort i Roulette eller at satse på både spiller og dealer i Baccarat.

12.9

Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

12.10

TivoliCasino.dk kan ikke drages til ansvar, hvis Spiller ikke har mulighed for at opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

12.11

Hvis Spiller, efter TivoliCasino.dks vurdering, har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, herunder forsøgt at omgå gennemspilskravet for den pågældende bonus, har TivoliCasino.dk ret til at trække tilbuddet tilbage samt ret til at tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser og relaterede gevinster fra Spillers Spilkonto og Bonuskonto. Såfremt der ikke er dækning for beløbet på Spillers Spilkonto eller Bonuskonto, er TivoliCasino.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved Spillers indbetaling af penge til Spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på Spilkontoen. Endvidere forbeholder TivoliCasino.dk sig ret til at udelukke Spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden samt at udelukke Spiller fra spil hos TivoliCasino.dk.

12.12

Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

 • Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres Spilkonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.
 • Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for én enkelt spiller.
 • Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud.

12.13

Når Spiller aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på Spilkontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt det i de særlige vilkår angivne gennemspilskrav ikke opfyldes inden for den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra Spilkontoen.

12.14

Det er først muligt for Spiller at få udbetalt egne penge, når gennemspilskravet for en bonus er opfyldt.

[Tilbage til toppen]

13. Indbetalingsbonus

13.1

En Indbetalingsbonus er underlagt det i pkt. 12.4 nævnte 35 gange gennemspilskrav før den kan indløses. For at modtage en Indbetalingsbonus skal den angivne bonuskode i nyhedsbrevet eller mailen benyttes ved en indbetaling inden den udløbsdato, der er anført sammen med tilbuddet.

13.2

Tilbud om Indbetalingsbonus og Gratis Chancer er kun gældende for modtageren af det nyhedsbrev, hvori tilbuddet er beskrevet.

[Tilbage til toppen]

14. Særlige vilkår for velkomstbonus

14.1

Se særlige vilkår for Velkomstbonus her.

[Tilbage til toppen]

15. Gratis Chancer

15.1

Hvis Spiller har fået tilbudt Gratis Chancer, skal Spiller blot logge ind og åbne det pågældende spil, herefter vil Spillers Gratis Chancer starte automatisk.

15.2

Hvis Spiller har modtaget en bonuskode, skal Spiller logge ind og bruge bonuskoden i feltet under sektionen ”Min Konto” for at modtage Gratis Chancer. Spillers Gratis Chancer starter herefter automatisk, når Spiller logger ind på Spilkontoen og åbner det pågældende spil.

15.3

Spiller skal bruge sine Gratis Chancer indenfor den udløbsdato, der er angivet i tilbuddet.

[Tilbage til toppen]

16. Immaterielle rettigheder

16.1

Spiller anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til materiale eller indhold, der leveres som en del af spilydelserne fra TivoliCasino.dk, til enhver tid tilhører Tivoli A/S eller vores spilleverandører. Spiller må kun bruge dette materiale i det omfang, som Tivoli A/S eller vores spilleverandører udtrykkeligt har givet tilladelse til, eller i det omfang lovgivningen tillader det.

16.2

Spiller anerkender, at det materiale og indhold, der findes på TivoliCasino.dk, kun er til Spillers personlige, ikke-kommercielle brug. Al anden brug af sådant materiale og indhold er strengt forbudt. Spiller indvilliger i ikke at kopiere, reproducere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere, udnytte kommercielt, ændre eller fremstille programkoder, tekniske løsninger, logoer, afledte produkter af sådant materiale og indhold m.v. Spiller indvilliger ligeledes i ikke at hjælpe eller bistå tredjemand hermed.

16.3

Brug af varemærkerne ”Tivoli”, ”TivoliCasino”, samt andre lignende mærker og Tivoli-logoer til erhvervsmæssig brug uden forudgående skriftlig aftale med Tivoli A/S, er ikke tilladt.

16.4

Tekst og pressefotos på domænet www.tivolicasino.dk kan frit benyttes til redaktionelle formål med kildeangivelse.

[Tilbage til toppen]

17. Suspenderet Spilkonto

17.1

TivoliCasino.dk kan til enhver tid og uden varsel suspendere Spillers Spilkonto. Igangværende spil afbrydes ikke.

17.2

En suspendering i medfør af pkt. 17.1 kan eksempelvis foretages, såfremt Spiller har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin Spilkonto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser over for TivoliCasino.dk, herunder nærværende Betingelser og Vilkår.

17.3

TivoliCasino.dk kan endvidere suspendere Spillers Spilkonto, såfremt Spillers spilmønster, efter TivoliCasino.dks vurdering, har karakter af spilafhængighed.

17.4

TivoliCasino.dk kan endvidere suspendere Spillers Spilkonto uden forudgående varsel, hvis TivoliCasino.dk finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Så vidt muligt orienteres Spiller på forhånd om en forestående suspension.

17.5

Suspension af Spillers Spilkonto vil ophøre, når TivoliCasino.dk vurderer, at de forhold, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede.

17.6

TivoliCasino.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af suspensionen.

17.7

Såfremt TivoliCasino.dk suspenderer og lukker Spillers Spilkonto, afhænger en eventuel tilbagebetaling af den konkrete sag. Vurderer TivoliCasino.dk, at Spiller har misligholdt eller forsøgt at misligholde nærværende Betingelser og Vilkår, eller overtrådt eller forsøgt at overtræde gældende ret, herunder ved svigagtige handlinger, udbetales Spillers gevinster og omsatte indbetalinger ikke. Er der indestående på Spillers saldo, som er indsat fra et betalingskort tilhørende Spiller, og som ikke har været omsat i spil på tidspunktet for suspensionen, udbetales denne del af saldoen til Spillers Nemkonto forud for lukningen af Spillers Spilkonto.

[Tilbage til toppen]

18. Spilkonto med ufærdige spil

18.1

Hvis Spillers spil bliver afbrudt midt i et spil, og der spilles for rigtige penge, vil al spilinformation og alle placerede indsatser blive gemt, indtil Spiller åbner spillet igen. Spiller kan derfor fortsætte spillet derfra, hvor spillet blev afbrudt. Spil, som ikke er afsluttede, vil forblive uafsluttede under fanen ”Uafsluttede spil” i "Min Konto"-sektionen i 90 dage, hvorefter spillet annulleres.

18.2

Tivoli Casino er ikke ansvarlig for åbenlyse eller grafiske fejl i spillet. Hvis der under spillet opstår en fejl, annulleres og tilbageføres indsatser og spil, hvor der har været en teknisk eller åbenlys fejl i. En Spiller kan ikke gøre krav på eventuelle gevinster opstået på baggrund af de tilbageførte midler.

18.3

Spiller bedes kontakte Kundeservice, såfremt det uafsluttede spil ikke kan genstartes.

[Tilbage til toppen]

19. Passiv konto

19.1

Hvis Spiller undlader at benytte sin Spilkonto på TivoliCasino.dk i en sammenhængende periode på 12 måneder, vil kontoen blive anset som passiv. For sådanne Spilkonti opkræves et passivitetsgebyr på 25,00 kr. eller 5% af saldoen på den dato, hvor kontoen betragtes for passiv (den største værdi af de to fratrækkes). Herefter fratrækkes et lignende beløb den 1. i hver følgende måned, hvor kontoen forbliver passiv. Gebyret bliver fratrukket hver måned indtil saldoen enten står i 0,00 kr. eller kontoen bliver genaktiveret ved, at der igen spilles på Spilkontoen.

[Tilbage til toppen]

20. Ophør af Spilkonto

20.1

Spiller kan til enhver tid opsige nærværende Betingelser og Vilkår for spil via TivoliCasino.dk eller via kontakt til Kundeservice, hvorefter Spilkontoen lukkes.

20.2

TivoliCasino.dk kan til enhver tid og uden forudgående varsel ophæve kundeforholdet med Spiller, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, Spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år, eller såfremt der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er alene TivoliCasino.dk, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår og eventuelle særligt gældende vilkår. TivoliCasino.dk kan i øvrigt opsige nærværende Betingelser og Vilkår med 1 måneds varsel.

20.3

Ved lukning af Spilkontoen udbetales Spillers indeståender på Spilkontoen, medmindre andet følger af nærværende Betingelser og Vilkår. Udbetalingen sker inden 5 hverdage efter lukningen af kontoen til Spillers NemKonto.

20.4

Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før kontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt at spilleren.

20.5

Ved lukning af en midlertidig konto, kan indestående på Spillers Spilkonto alene tilbageføres til Spiller, hvis Spiller fremsender kopi af Spillers sygesikringskort i overensstemmelse med pkt. 3.9 i nærværende Betingelser og Vilkår.

[Tilbage til toppen]

21. Fortrydelsesret

21.1

Spil købt hos TivoliCasino.dk kan ikke fortrydes eller annulleres.

[Tilbage til toppen]

22. Forældelse

22.1

Medmindre andet følger af reglerne for de enkelte spil på TivoliCasino.dk, udløber Spillers frist for at få udbetalt gevinster efter 3 år. Dette er i overensstemmelse med forældelseslovens almindelige forældelsesfrister. Forældelsesfristen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor Spiller kunne få udbetalt sin gevinst.

[Tilbage til toppen]

24. Klager

23.1

Kundehenvendelser og klager vedrørende TivoliCasino.dk skal rettes til TivoliCasino.dks Kundeservice på Kontakt@TivoliCasino.dk. Personlig henvendelse er ikke mulig. Det understreges, at medarbejderne i forlystelseshaven Tivoli ikke modtager eller besvarer kundehenvendelser og klager.

[Tilbage til toppen]TivoliCasino.dk

Tivoli A/S

Vesterbrogade 3, 1620 København V

Kundeservice: Kontakt@TivoliCasino.dk

www.TivoliCasino.dk

Version: 3.0.0.13
Seneste opdatering: 14. august 2019